SDSP: Entfall Mietzinszahlung – Mag. Florian Obermayr

Artikel vom 20.3.2020 - Entfall Mietzinszahlungen aufgrund des Corona-Virus von Mag. Florian Obermayr Artikel Entfall Mietzinszahlung